Multikulturelle skoler 2017

Konferencen Multikulturelle skoler afholdes i 2017 den 20. -21. november.

Nyankomne børn og unges vej ind i uddannelse: Skoleudvikling med fokus på faglige, sproglige og sociale læringsfællesskaber.

Vi følger op på de sidste to års konferencer, som har omhandlet nyankomne børn og unges vej ind i uddannelse.

OBS: Konferencen Multikulturelle skoler afholdes i 2018 d. 12.-13. november. Skriv allerede nu datoerne i kalenderen og følg med på den nye konferenceside:

 

Slides fra Multikulturelle skoler 2017:

I 2015 satte vi fokus på kendetegn ved og strategier for modtagelse af børn og unge, der kommer fra krig og flugt, samt på organisering af undervisningstilbud. I 2016 kom vi ind i klasselokalet og drøftede den daglige praksis og pædagogiske opgave, der knytter sig til at klæde nyankomne børn og unge sprogligt og fagligt på til at træde ind i de almene klasser.

I 2017 flytter vi fokus til almenundervisningen og til hele skolens opgave med at sikre nyankomne elevers vej ind i faglige, sproglige og sociale læringsfællesskaber. I det seneste år har vi set mange kommunale bestræbelser på at omorganisere undervisningstilbud, der skal sikre en langt hurtigere indslusning af nyankomne elever i almenundervisning. Dette placerer et større ansvar på almenklassernes evne til at inkludere nyankomne elever i eksisterende elevfællesskaber, samt på faglæreres evne til og mulighed for at tilrettelægge en fagundervisning, der tager afsæt i en differentieret elevgruppes sproglige, faglige og sociale behov og forudsætninger.

Det kalder på skoleudvikling. Det kalder på visioner og strategier for udvikling af en skolekultur og en undervisningspraksis, der ser diversitet og differentierede læringsfællesskaber som en styrke og et vilkår for skolens praksis.

I år sætter vi fokus på læringsfællesskaber og skoleudvikling som handler om:

  • At arbejde strategisk, organisatorisk og pædagogisk med skoleudvikling, der anerkender elevgruppens diversitet og arbejder for at skabe optimale læringsbetingelser for alle elever
  • At skabe pædagogiske rammer for inkluderende og sociale fællesskaber i almenklasserne, så eleverne oplever trivsel såvel som læring i skolen
  • At lave sprogudviklende fagundervisning, som udvikler elevernes sprog OG faglige kompetencer, så de hurtigst og bedst muligt deltager i det almene uddannelsesspor
  • At sikre gode betingelser for inddragelse af forældre til nyankomne elever i skole-hjemsamarbejdet   

Vi inviterer danske og internationale forskere og praktikere til at synliggøre forskellige vinkler på skoleudvikling og på den pædagogiske praksis.

Som konferencedeltager får du:

  • Ny forskningsbaseret viden
  • Mulighed for at bringe egen viden, erfaringer og visioner i spil og dermed kvalificere de faglige perspektiver på praksis
  • Konkrete ideer til at bruge i egen praksis.
  • Lejlighed til at netværke med fagkolleger

Program

Mandag d. 20. november 2017:

09.30 – 10.00 Morgenmad og registrering
10.00 – 10.10 Velkomst v/UCC
10.10 – 11.10

Politisk retorik, curriculum og praksis v/ Bergthóra Kristjánsdóttir Lektor, ph.d., DPU Aarhus Universitet. (NB: Ændring i programmet, oplæg fra Christian Horst udgår).

Hvordan påvirker den politiske retorik om uddannelse af nyankomne børn og unge den praksis de bliver en del af? Den politiske retorik påvirker lovgivningen og dens følgetekster og den konstruerer dermed også vilkårene for den pædagogiske praksis.

Uddannelse af tosprogede elever befinder sig i et spændingsfelt mellem faglighed og common sense antagelser om, hvilke(t) sprog der skal læres, hvordan de(t) skal læres, hvad der skal læres og rammer for organisering. Siden 1970’erne er uddannelsesinstitutionerne blevet udfordret ved at modtage elever, der kommer udefra i løbet af skolegangen eller som skønnes ikke at have alderssvarende sproglige færdigheder på dansk ved skolestart. Diskussionerne har talt for og imod forskellige modtagelsesordninger versus direkte integrering, hvor det forudsættes, at tosprogede elevers dansksproglige færdigheder overvejende og hurtigst fremmes i mødet med etnisk danske elever. Direkte integrering aktualiserer spørgsmål om, hvilket danskfag eleverne møder i almenundervisningen og på brugen af danskfagets læremidler, der som i al undervisning spiller en stor rolle for sprog- og læringssyn. I oplægget gives der et eksempel på et læremiddel, som eleverne vil møde i almenundervisningen. Der sættes fokus på, hvordan viden om verden fremstilles i et udvalgt populært undervisningsmiddel, og hvordan sproglig og kulturel mangfoldighed tilgodeses, herunder elevernes identifikationsmuligheder. Et relevant spørgsmål at stille er her, hvorvidt danskfaget i skolen kan karakteriseres ved at være et globalt orienteret fag i en globaliseret verden.

Bergthóra Kristjánsdóttir forsker i uddannelsespolitik på makro- og mikroniveau, herunder minoriteter/majoriteter, curriculum, tosprogethed, dansk og dansk som andetsprog samt minoritetsmodersmål.  Har blandt andet deltaget i forskningsprojektet Læremidlernes danskfag, der er publiceret i 2017 på Aarhus Universitetsforlag.

Kort strække ben pause

11.20 – 12.20

Nyanlända elevers röster om skolan och dess villkor för inkludering v/Jenny Nilsson Folke, PhD, Stockholm Universitet.

Antalet nyanlända elever ökar i skolan men det finns förhållandevis lite forskning om deras utbildningsvillkor och erfarenheter. Ofta saknas elevernas egna röster om hur de upplever sin skolsituation.

Ta del av en presentation om hur nyanlända elever i tre olika stora kommuner upplever tiden i och förflyttningen mellan förberedelseklass och ordinarie klasser. Hur ser eleverna på de villkor för lärande och inkludering som den svenska skolan erbjuder dem?

I presentationen utgår Jenny från sin phd-avhandling “Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly arrived students" (2016).

Jenny Nilsson Folke har medvirket i et tværfagligt forskningsprojekt om nyankomne elevers læring på Stockholm Universitet (2011-2017). Hun er uddannet socialantropolog og har tidligere arbejdet som projektleder og konsulent med opgaver vedr. nyankomne for hhv. Integrationsverket, Linköpings Stadsmission, Länstyrelsen Östergötland og Rambøll Management.

12.20 - 12.50

C:ntact præsenterer: Stemmer fra virkeligheden v/ Mahdiya, Noor, Rajab, Aya, Cornelia og Dines, elever fra Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg.

13.00 – 14.00 Frokost
14.00 – 15.30 Workshops A-B-C-D-E-F
15.30 – 16.00 Pause
16.00 – 17.15

Effective Strategies to enable/facilitate effective teaching and learning for second language students in mainstream classes v/Dr. Patricia Mertin, PhD, Council of International Schools.

Strategies to support teaching and learning in mainstream secondary classes for second language learners. Very often teachers have had little training in strategies to support teaching and learning with second language learners in our classrooms in the 21st century. This session will introduce practical strategies to make content accessible to second language learners in the mainstream classroom and also introduce the latest second language acquisition theories of translanguaging and their contribution to support effective teaching and learning. The audience will be actively involved and try out a few exercises.

Patricia has worked as a teacher and ESL teacher and completed her PhD in 2006 on 'the effect of culture on second language acquisition' at Goldsmiths College, London University. Patricia runs professional development workshops for schools in Germany, where she has worked and lived with her family for decades. In 2013 Patricia published the book “Breaking Through the Language Barrier: Effective Strategies for Teaching English as a Second Language students in secondary school mainstream classes” and she is currently writing a book on translanguaging.

17.15 – 18.30 Fri tid
18.30 –     Middag og networking

Tirsdag d. 21. november 2017:

08.30 – 10.00 Workshops A-B-C-D-E-F
10.00 – 10.30 Pause
10.30 – 11.30

Inkluderende praksisser i skole-hjemsamarbejdet med nyankomne forældre v/ Barbara Day, lektor i VIA Efter- og videreuddannelse

Det er veldokumenteret, at forældre spiller en stor rolle i forhold til deres barns udbytte af skolen, og for mange forældre er det en selvfølge, at de støtter deres barn ved at samarbejde med skolen. For nyankomne forældre kan det være nyt og anderledes at deltage i skole-hjem-samarbejde på den måde, der er tradition for i Danmark. Mange professionelle oplever tillige at den vante praksis for forældresamarbejde ikke altid slår til eller er tilrettelagt på måder så nyankomne forældre kan at deltage optimalt.  

Oplægget vil tage afsæt i igangværende udviklingsprojekter, der anskuer forældresamarbejdet som et praksisfællesskab og giver nogle bud på, hvordan skoler kan opbygge nye praksisser, som virker inkluderende og engagerende i forhold til nyankomne familier.
11.30 – 11.35 Kort pause
11.35 – 12.50

Att inkludera nyanlända elever i den ordinarie undervisningen v/ Anette Petersson og Lisa Lundkvist

Nyanlända elever som kommer till Malmö börjar efter två veckors introduktion & kartläggning i ordinarie klass där de får hela eller delar av sin undervisning. De förväntas mycket tidigt att delta i undervisning i alla skolämnen på sitt nya språk. Det behövs en klar och tydlig strategi på skolan för att all personal runt eleven ska arbeta mot samma mål.

Presentationen kommer att fokusera på hur en skola på ett strategiskt plan kan organisera och utveckla arbetet med nyanlända elever som går i ordinarie klass. Det handlar om att hitta framgångsfaktorer för att skapa en god mottagning och fungerande rutiner, att använda resultatet av den kartläggning som görs som underlag för planering, att jobba språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen och att ge eleverna möjlighet att utgå ifrån sina redan förvärvade kunskaper och språk. Nyanlända elever har även rätt till undervisning i svenska som andraspråk samt studiehandledning på modersmålet eller sitt starkaste språk.

Anette Petersson arbetar som biträdande rektor på Lindängeskolan som är en skola som tar emot många nyanlända elever. Anette är ämneslärare i SO, SVA, SV och har tidigare arbetat på Malmö Högskola på Lärarutbildningen med att undervisa blivande lärare i språkutvecklande ämnesundervisning. Hon har också varit med och tagit fram det nationella kartläggningsmaterialet.

Lisa Lundkvist arbetar som utvecklingssekreterare på Vägledning & stöd på Språkcentralen med att stödja Malmös grundskolor i organisering, mottagning och undervisning av nyanlända elever. Lisa är ämneslärare i HI, RE och SVA och har tidigare arbetat med nyanlända elever på Malmös mottagningsskola.
12.50 - 13.00 Afrunding og på gensyn til næste år v/UCC

Workshops:

A: Hvordan ta i bruk elevenes morsmål som ressurs i almenundervisningen?

v/Marit Lunde, Nasjonalt senter for flerspråklig opplæring (NAFO), Oslo.

I denne workshopen vil du få tips og ideer til hvordan du kan benytte deg av elevenes morsmål i fagopplæringen. Du vil få presentert flerspråklige digitale nettressurser, og hvordan du kan benytte deg av disse i din undervisning. Du vil også få høre om et konkret prosjekt i Norge som heter Fleksibel opplæring. Prosjektet prøver ut tospråklig støtte via nettbaserte ressurser i matematikk og naturfag på ungdomstrinnet. I prosjektet har vi laget videoer i matematikk og naturfag på flere språk og flerspråklige ordforklaringer, og deltakerne på denne workshopen har muligheten til å få med seg ordlistene slik at de kan bruke dem som utgangspunkt i sin undervisning.

B: Teaterproduktion som indgang til faglige, sproglige og sociale læringsfællesskaber 

v/Helena Aviaja Eley, projektleder, C:NTACT med basislærer Maria Dalgas fra Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg.

Gennem en række år har C:NTACT samarbejdet med skoler om fleksible læringsforløb der understøtter sprogudvikling, integration og fællesskabsfølelse gennem teater, film og radioproduktion med udgangspunkt i elevernes egne virkeligheder – til glæde og gavn for hele skolen. De sidste par år har elever fra modtageklasser og almenklasser sammen udforsket forskellige temaer som filosofi, tro, venskab mv.

Med afsæt i erfaringerne fra disse forløb vil workshoppen give deltagerne indsigt i og mulighed for at drøfte de potentialer for faglighed og fællesskab, der ligger i at arbejde med denne type læreprocesser og i de metoder der anvendes, når man beder eleverne om at tage udgangspunkt i deres egne erfaringer og fortællinger.

C: Deltagelsesmuligheder i den faglige undervisning for nyligt udslusede elever: Safa som skriver og læser i 7. klasse  

v/Birgit Orluf, lektor på UCL og forskningsmedarbejder i Tegn på sprog.

I denne workshop følger vi en elev der er nyligt udsluset fra modtagelsesklasse til almenklasse. Der sættes fokus på eleven Safa i arbejdet med produktion af en historiefaglig tekst samt i arbejdet med læsning af en samfundsfaglig tekst. Ved hjælp af nedslag i to forløb demonstreres hvordan inddragelse af elevens modersmål kan bruges som ressource i den fortsatte faglige og sproglige udvikling.

I workshoppen bliver der mulighed for at diskutere hvordan man kan inddrage elevernes forskellige sproglige kompetencer i fagundervisningen.

D: Nyankomne med behov for basisundervisning i Silkeborg Kommune: Almenklassen skal spille en rolle fra dag et!

v/Maria Ellehuus Nielsen, tosprogskonsulent og Karen Duelund, pædagogisk leder på Kellerupskolen.

Silkeborg Kommune har som mange andre kommuner modtaget mange nyankomne elever de sidste par år. Når eleverne tidligt deltager i timer i almenundervisningen og senere udsluses fra kommunens modtagelsesklasser, medfører det et fælles ansvar og en ny opgave i almenundervisningen på mange skoler. Dette har affødt en nødvendig og sund proces, både kommunalt og på skoleniveau, som vi håber kan inspirere andre i deres praksis.

Workshoppens indeholder både et kommunalt fokus og et skoleperspektiv og vil lægge op til debat og refleksion undervejs.

E: Elevernes flersprogethed – en ressource eller en forstyrrelse i undervisningen?

v/Nina Hauge Jensen, lektor og Kitte Søndergård Kristensen, lektor i VIA Læring og Undervisning, Program for sprogpædagogisk praksis.

Elevernes flersproglige kompetencer udgør en vigtig ressource i deres fortsatte læring af fag og sprog.

Workshoppen tager afsæt i et forsknings- og udviklingsprojekt i VIAs program for sprogpædagogisk praksis, hvor vi har undersøgt hvordan børn og unges flersprogede ressourcer bringes – og kan bringes - i spil i og omkring modtagelsestilbuddet.

I workshoppen bliver der mulighed for at diskutere de sprogpædagogiske muligheder og udfordringer, der knytter sig til det differentierede sproglige fællesskab, som modtagelsesklassen udgør og hvordan disse erfaringer kan bringes i spil i overgangen til almen undervisningen og i elevernes videre skoleforløb.

F: Læringsløft i almenundervisningen

v/ Maide Keskin Gulen og Carina Elisabeth Christiansen, lærere fra Grønnevang skole i Hillerød.

På Grønnevang skole er man midt i et projekt, der har tosprogede elevers skolesucces på dagsordenen. Gennem kompetenceudvikling af dansk- og matematiklærere får eleverne flere deltagelsesmuligheder og får bedre adgang til skolesproget. Formålet med projektet er at løfte alle elever, men særligt de flersprogede, og derfor arbejder lærerne med konkrete metoder til sprogudviklende fagundervisning. Gennem aktionslæring får lærerne reflekteret over og udviklet egen praksis med teamet som bærende enhed.

Workshoppen vil sætte fokus på konkrete metoder til sprogudviklende fagundervisning, og hvordan aktionslæringen har bidraget til udvikling af undervisningen, og herunder diskutere konkrete eksempler på hvordan lærerne i projektet arbejder med Hillerød kommunes nye politik med at inkludere nyankomne elever i almenundervisningen.

Praktiske informationer:

Dato: 20.-21. november 2017

Sted: Hotel Nyborg Strand, Østersøvej 2, 5800 Nyborg

Pris:

3.995,- med overnatning og middag

2.995,- uden overnatning og middag

Tilmeldingsfrist:

Tilmeldingsfristen er den 18. september 2017.

Har du spørgsmål til praktiske forhold vedr. konferencen, kan du kontakte os på kursus@ucc.dk

Aktivitet 272010.

Praktiske oplysninger

Tid

Mandag d. 20. november 2017 kl. 9:00 til Tirsdag d. 21. november 2017 kl. 13:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

Pris: 

3995 kr./ 2995 kr.

Type: 

  • Konferencer