Multikulturelle Skoler 2016

Pædagogisk praksis i modtagelsen af nyankomne børn og unge.

Vi følger op på sidste års konference, som i lyset af det store antal flygtninge der ankom til Danmark i 2015 satte fokus på nyankomne børn og unges vej ind i uddannelse.

I år kommer vi helt ind i klasselokalet og i den daglige praksis, idet konferencen sætter fokus på den pædagogiske opgave, der knytter sig til at klæde nyankomne børn og unge sprogligt og fagligt på til at træde ind i de almene klasser og ungdomsuddannelser.

Antallet af nyankomne børn og unge i skolen er fortsat stærkt stigende, hvilket mange kommuner og skoler landet over har oplevet det seneste år. Derfor bygger vi videre på sidste års konference, som fokuserede på organisering af undervisningstilbud og på hvad der kendetegner børn, der kommer fra krig og flugt.

I år sætter vi fokus på de pædagogiske opgaver som handler om:

 • at have høje forventninger til alle elever og sikre en ambitiøs læringskultur i skolen
 • at kortlægge elevernes viden og kompetencer og bygge ovenpå det, som de allerede ved og kan
 • at lave sprogudviklende fagundervisning, som udvikler elevernes sprog OG faglige kompetencer, så de hurtigst og bedst muligt kommer ind på det almene uddannelsesspor
 • at få klargjort kriterier for vurdering af, hvornår elever er klar til at blive sluset fra modtageklasser ind i almenklasserne
 • at styrke sprogudviklende aktiviteter i almenklasserne, så modtageklasseelever ikke gøres tavse ved indslusning i almenklasser bl.a. gennem fagligt og organisatorisk samarbejde mellem m-lærere og faglærere
 • at skabe pædagogiske rammer for inklusion og sociale fællesskaber i almenklasserne, så eleverne oplever trivsel såvel som læring i skolen
 • at sikre gode betingelser for inddragelse af forældre til nyankomne elever i skole-hjemsamarbejdet

Vi inviterer danske og internationale forskere og praktikere til at synliggøre forskellige vinkler på den pædagogiske praksis.

Som konferencedeltager får du:

 • Ny forskningsbaseret viden
 • Mulighed for at bringe egen viden, erfaringer og visioner i spil og dermed kvalificere de faglige perspektiver på praksis
 • Konkrete ideer til at bruge i egen praksis.
 • Lejlighed til at netværke med fagkolleger

 

Program

Torsdag d. 24. november 2016:

09.30 – 10.00 Morgenmad og registrering

10.00 – 10.30 Velkomst og visioner for konferencen v/ Katja Munk Thorsen

Danske skoler forventes at modtage op mod 9000 nye flygtningebørn i 2016. Tilrettelæggelsen af undervisningstilbud til nyankomne børn og unge er fortsat en højaktuel opgave i mange kommuner og hos mange lærere, der måske står overfor denne gruppe af børn og unge for første gang.

Konferencen ønsker at bidrage til den professionelle håndtering af opgaven med at sikre optimal læring, trivsel og inklusion af nyankomne børn i de danske skoler ved at sætte fokus på den pædagogiske praksis. Det er afgørende for såvel børnenes fremtid som for samfundet på kort og lang sigt.

10.30 – 12.00 Att få visa vad man kan. Kartläggning och undervisning för nyanlända elever v/ Anniqa Sandell Ring, projektleder på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet

Med utgångspunkt i egna mastersstudier om en kartläggningsprocess och i ett nationellt arbete om nyanlända elever på uppdrag av Skolverket i Sverige resonerar Anniqa Sandell Ring om kartläggning och undervisning i förhållande till nyanlända elever.  Anniqa ger exempel på hur man kan ta tillvara de resurser elever har med sig till den svenska skolan och hur man kan organisera och planera undervisningen med hjälp av resultatet från kartläggningen.  Attityder och förhållningsätt är också aspekter som Anniqa vill beskriva och problematisera i diskussioner om vad som är viktigt för att säkra nyanländas skolframgång. Anniqa är medförfattare till boken Låt språket bära- genrepedagogik i praktiken (Hallgren & Fallgren förlag 2015, 4 uppl.) som också är översatt till danska. I föreläsningen ges konkreta exempel från genrepedagogisk undervisning för nyanlända elever.

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.30 Workshops A-B-C-D-E

14.30 – 15.00 Pause

15.00 – 16.30 Realities and opportunities: supporting newly arrived students in the classroom v/Pauline Gibbons, Adjunct Associate Professor, School of Education, University of New South Wales

Newly arrived students face many challenges in school, and this is especially the case for those who are refugees. They may have suffered great personal trauma, and may have had disrupted, or very little, schooling for a number of years. There are also likely to be other welfare and family issues as they settle into their new country. All of these experiences will impact on learning. In addition, when they enter school, newly arrived students need to learn not only a new language, but also use that language for academic purposes in subject-learning across the curriculum.

This paper focuses on some of the ways that teachers can support newly arrived students in school, in the context of subject learning. Research in Australia has suggested that, despite the challenges that students face, they benefit from an intellectually challenging curriculum. In this paper I will suggest that teachers need to maintain high expectations of what their students can achieve, but at the same time, provide responsive support and targetted language scaffolding in all subjects.

This support includes: integrating language and content, making complex language accessible, the explicit teaching of literacy across the curriculum, the use of spoken language for learning and the inclusion of students’ first languages across the curriculum. Drawing on practical Australian examples, I will illustrate what this support “looks like” in the classroom.

16.30 – 17.00 Bogreception med signering

Pauline Gibbons bestseller bog ”Scaffolding Language, Scaffolding Learning ” er blevet oversat til dansk. Den udkommer på forlaget Samfundslitteratur d. 25. august 2016, som holder bogreception på konferencen. Det vil til receptionen være muligt både at fejre bogens tilblivelse, købe den til fordelagtig pris, samt få den signeret af forfatteren.

17.00 – 18.30 Fri tid

18.30 – Middag og networking

 

Fredag d. 25. november 2016: 

08.30 – 10.00 Workshops A-B-C-D-E

10.00 – 10.30 Pause

10.30 – 11.30 Mød to af igangsætterne af den folkelige bevægelse Venligboerne, nemlig forfatter Mads Nygaard og skolelærer fra Syrien, Fawaz T. Alzatto, der lærte hinanden at kende i Hjørring Asylcenter, hvorfra Venligboerne udspringer

Sammen besluttede de sig for at bygge bro til lokalsamfundet gennem spredning af inspirerende historier, herunder Nygaards egne billedbøger og Alzattos egen fortælling om flugten fra Syrien. Det har bragt dem rundt på et væld af skoler og givet dem et klarere billede af, hvad der optager de danske skolebørn, når de står foran et øjenvidne til én af de værste borgerkrige nogensinde.

Hvad spørger børnene om? Og hvordan kan de enkelte skoler kan bruge de 150.000 venligboere fra hele verden (dog alle bosat i Danmark) til temadage/temauger? Dette til fordel for alle elever, ikke mindst nyborgerbørnene, så de ikke selv skal stå for hele ansvaret med at forklare deres egen vej til Danmark.

11.30 - 11.45 Pause

11.45 - 12.30 Svenske efaringer med integration af nyankomne elever i Malmö kommune, v/ Beata Engels Andersson, Enhetschef för Språkcentralen, Grundskoleförvaltning, Malmö stad

Malmø har de seneste år modtaget et meget stort antal flygtningebørn og skal derfor både udvide de eksisterende skoler, åbne nye skoler og rekruttere et stort antal lærere med relevante kompetencer til at løfte opgaven. Oplægget givet et indblik i forståelser og tilgange, der ligger til grund for udformningen af de undervisningstilbud, der er udviklet til eleverne og af de faglige og organisatoriske overvejelser og prioriteringer, som Malmø kommune har truffet. Malmø kommunes erfaringer og modeller belyses i et dansk/svensk perspektiv.    

12.30 – 13.00 Fra modtageklasseelev til lærer i modtageklasser v/ Loris El-Haj, lærer på Sletten Skole i Otterup på Fyn

Loris El-Haj modtog i maj 2016 en af Politikens særpriser for at være både lærer og et forbillede for elever i modtageklasser med børn, der har vidt forskellige kulturelle baggrunde og faglige forudsætninger. Med udgangspunkt i sine egne personlige erfaringer, da hun som 15-årig ankom som flygtning til Danmark, og med et særligt blik for den enkelte elev, løfter Loris en af nutidens største udfordringer, skrev det faglige panel blandt andet i sin begrundelse. Loris giver en personlig beretning om sin rejse fra modtageklasseelev til lærer i modtageklasser.

13.00 – Farvel, på gensyn og frokost-to-go

 

Workshops:

A: Organisering af modtagetilbud på Bornholm - Ledelses-/organiseringsperspektivet v/ Annika Bayskov, leder af overbygningen på Paradisbakkeskolen og modtageklasserne på Bornholm

Workshoppens omdrejningspunkt er ledelsesopbakning, strategi og organisering – hvilken rolle spiller ledelsen i den gode modtagelse, og hvordan kan man arbejde konkret? Annika Bayskov giver en status på arbejdet, udfordringer og udviklingen af modtagetilbuddet på Bornholm og giver bud på helt konkrete anbefalinger, rutiner og procedurer. Der åbnes for dialog og drøftelser om muligheder og udfordringer der ligger på det ledelsesmæssige niveau.  

 

B: Nyankomne på skolen: vi løfter i flok! v/ Jette Kjærgård, dsa-koordinator på Skolen på Nyelandsvej og Karin Hosted Berg, kommunal konsulent i Frederiksberg Kommune

Workshoppen tager udgangspunkt i skolens arbejde med at skabe en ny udskolingsafdeling, hvor alle skolens elever oplever sig som en samlet enhed, og hvor modtagetilbuddet og den øvrige skole spiller meningsfuldt sammen. Vi vil komme tæt på konkrete tiltag, der har til formål at fremme dette, både på elevniveau og blandt forældre og i lokalsamfundet, hvor der har været stor støtte til at sikre den gode modtagelse. Vi vil også se nærmere på, hvordan skolen forsøger at udnytte de fysiske rammer til at understøtte dette arbejde og sikre, at de unge har muligheder for at mødes i både formelle og uformelle fællesskaber. Vi vil komme ind på hvordan skolen tænker undervisningen af de nyankomne sammenhængende, i M-klasserne og i overgangen til almenklasserne.

 

C: Rødovres helhedsorienterede arbejde med nyankomnes vej ind i skolen, v/ Malene Als, lærer på Valhøj skole, Rødovre og Maj Engelbrecht tosprogskonsulent i Rødovre kommune

Hvordan laver man den gode M-klasseundervisning, som er effektivt sprogudviklende, og samtidig retter sig mod almenundervisningen? Og hvordan sikrer man elevens overgang til almenundervisningen? I Rødovre kommune arbejder vi helhedsorienteret med nyankomnes vej ind i skolen og præsenterer i workshoppen vores didaktik og bedste erfaringer. 

I workshoppen uddybes det hvordan der arbejdes i M-klasserne (fokus på mellemtrin). Der vil være eksempler på faglige tilgange samt på, hvordan elevernes kompetencer afdækkes ved overgangen til almenklassen. Organiseringen på skolen og i kommunen ift. nyankomne elever vil også blive berørt.

 

D: Kriterier for den gode modtageundervisning v/ lektor Maria Neumann Larsen og adjunkt Helene Türkmen, Professionshøjskolen UCC

Inspireret af international forskning og anbefalinger rejser workshoppen disse spørgsmål:

Hvordan understøttes sprogudvikling, faglig læring og inklusion af nyankomne elever på den mest effektive måde? Workshoppen præsenterer forskellige bud på hvad der skal til, for at modtagelse, videre skolegang og fagundervisning for nyankomne elever lykkes bedst muligt, med elevernes læring og trivsel som centrale omdrejningspunkter.

Workshoppen vil bestå af oplæg og fælles refleksion over deltagernes praksis ud fra udvalgte fokuspunkter på baggrund af internationale anbefalinger og egne erfaringer. Vi diskuterer hvordan disse kriterier mødes i såvel modtagetilbud som fagundervisning, og vi drøfter overvejelser og dilemmaer forbundet med direkte placering i almenklasser, supplerende sprogundervisning og brobygning mellem modtageklasser og almenklasser.

 

E: Forældresamarbejde med inspiration fra Mindspring metoden v/ Vibeke Hallas, projektleder i Dansk Flygtningehjælp, samt Carsten Boll, og Anja Veje Outzen, lærere på Nordagerskolen i Ringe

Workshoppen sætter fokus på forældredialog og samarbejde med flygtningefamilier gennem inspiration fra Mindspring metoden, som er en hollandsk udviklet psykosocial metode. Gennem strukturerede gruppeforløb på gruppens eget modersmål giver metoden mulighed for udveksling af perspektiver, erfaringer, dilemmaer og udfordringer som forældre i eksil og med flygtningebaggrund står i.

I workshoppen præsenterer Vibeke Hallas Mindspring i ”klassisk” form, som den er udviklet og afprøvet af Dansk Flygtningehjælp efter hollandsk forlæg. Carsten Boll og Anja Veje Outzen fortæller om erfaringer med metoden og præsenterer en tilpasset form, som er udviklet og afprøvet blandt forældregrupper på Nordgårdsskolen i Ringe. Deltagerne får mulighed for at drøfte metodens potentialer med hinanden og med workshopholderne og får konkrete bud på, hvordan skoler og kommuner kan arbejde videre med inspiration fra denne metode.

 

 

Aktivitetsnummer: 262010.

Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag d. 24. november 2016 kl. 9:30 til Fredag d. 25. november 2016 kl. 13:00

Arrangementet er afholdt

Adresse

Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

Pris: 

3.995,- med overnatning og middag - 3.295,- uden overnatning med middag - 2.850,- uden overnatning og middag

Type: 

 • Konferencer

Kontakt kursusteamet

Tlf.: 4189 9700

E-mail: Kursus@ucc.dk

Faglige spørgsmål