PLC-dagen 2019

Ovenover alting stråler … Folkeskolens formålsparagraf

Bemærk tilmeldingsfristen er forlænget til den 11. oktober 2019
Den teknologiske og mediemæssige udvikling udfordrer skolen i dag og ikke mindst vores tilgang til dannelse og læring. Set i dette lys vil Folkeskolens formålsparagraf derfor være omdrejningspunktet for de perspektiver, vi zoomer ind på - og sammen undersøger i løbet af årets PLC- dag.

Der findes mangfoldige udgaver af PLC landet over med forskellige rammer og tilgange, og der arbejdes målrettet med de udfordringer, der ligger i at skabe meningsfulde snitflader mellem forskellige vejledere med forskellige fagligheder og roller. Måske er det netop formålsparagraffen, der kan være den bindende fælles ramme for PLC´s arbejde med skolens udvikling?

Gennem spændende oplæg, debatter, workshops og udviklingsværksteder, vil vi dagen igennem undersøge perspektiverne i forskellige tilgange og praksisoversættelser af formålsparagraffen.   

Mød blandt andre...
Thomas Jensen
, der giver en række billeder på, hvordan vejlederne i læringscentret kan understøtte skolens arbejde med at skabe bedre sammenhæng mellem folkeskolens formål, fagenes formål og mål og den daglige praksis. 

Kasper Kjeldgaard Stoltz, med perspektiver på et fremtidens PLC som et læringslaboratorium - mentalt såvel som fysisk.

Camilla Mehlsen, der stiller spørgsmålet: Hvorfor er der behov for digital dannelse, og hvad skal elever lære i en digital tid? Hvordan kan skoler arbejde med digital dannelse som en del af undervisningen?  

Og mange andre – læs mere i programmet.

Og deltag i en af de spændende workshops, der udfolder forskellige, konkrete veje ind i dette felt. Du kan deltage i én workshop á 1,5 times varighed. Vi aflyser workshops med for få tilmeldte, så vælg derfor en 1. og 2. prioritet - din 1. prioritet kan jo også blive overtegnet!

Program for dagen
08.30 Morgenmad

09.00 Velkomst og intro

09.10 Vejledernes opgaver i skolens arbejde med folkeskolens og fagenes formål v/ Thomas Jensen, Læringskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Undervisningsministeriet
Oplægget giver en række billeder på, hvordan vejlederne i læringscentret kan understøtte skolens arbejde med at skabe bedre sammenhæng mellem folkeskolens formål, fagenes formål og mål og den daglige praksis. Samt inspiration til, hvordan vejlederne kan bruge ændringerne i bindingerne i Fælles Mål til at styrke en teamdannelse omkring læringscentret, lærernes professionelle dømmekraft og samarbejde. Desuden vil oplægget belyse, hvordan læringscentret med udgangspunkt i bl.a. det tværgående tema innovation og entreprenørskab kan understøtte udviklingen af læringsmiljøer og arbejdsformer, der peger ind i folkeskolens formål.

09.55 Roller og positioner i eksperimenterende praksisser v/ Martin Thun Klausen, pædagogisk didaktisk it-konsulent, Center for undervisningsmidler, FutureClassroomLab
Samfundet og børnevirkeligheden vil altid udfordre skolen, og nu er det især i forhold til teknologi og medier at skolens dannelsesprojekt er udfordret. Men hvordan undgår vi her, blot at træne og opøve teknologiske færdigheder, som måske alligevel ikke er relevante om relativt få år? Hvordan skaber vi rum og rammer for en praksis med fokus på Folkeskolens formål, hvor lyst til at lære i en kreativ, undersøgende-, og eksperimenterende praksis vil være omdrejningspunktet for elevernes arbejde? Oplægget tager udgangspunkt i erfaringerne fra konkrete afprøvede forløb i Future Classroom Lab, hvor vi har været undersøgende på hvad og hvordan et eksperimenterende læringsfællesskab kan opbygges i samarbejde med eleverne. Hvilket fokus kan man som lærer og som læringsvejleder have? -  og hvordan kan man med udgangspunkt i samtalemodellen ”refleksionshjulet” arbejde med refleksion omkring elevers og lærereres positioner i en eksperimenterende teknologisk praksis?

10.30 Kulturkysset v/ Betina Falsing
Tingbjergs Bibliotek- og Kulturhus og Tingbjerg Skole mødes i en fælles indgang, som forbinder de to bygninger. Denne fysiske kobling kaldes ’Kulturkysset’. Mødet mellem de to institutioner og forvaltninger manifesterer sig i et særligt samarbejde, hvor didaktik og kulturformidling går hånd i hånd. Folkebiblioteket fungerer også som skolebibliotek, og denne funktion varetages af skolens læringskonsulent og Kulturhusets bibliotekar. Betina Falsing vil uddybe præsentationen og fortælle om gevinsterne ved en sådan fusion

11.05 Fremtidens pædagogiske læringscenter v/Kasper Kjeldgaard Stoltz, cand. pæd i didaktik og didaktisk designer
At skabe fremtidens pædagogiske læringscenter, kræver mere end blot at skifte skiltet på døren til skolebiblioteket og sætte ekstra computere ind i lokalet.  Hvis et PLC i henhold til formålsparagraffen både skal understøtte undervisningen i skolens fagrække og samtidig udvikle lærernes faglige kompetencer, er fremtidens PLC nærmere at forstå som et læringslaboratorium - mentalt såvel som fysisk. Et konkret sted på skolen, hvor lærere og pædagoger kan undersøge, teste og udvikle nye didaktikker i et fælles, tværfagligt samarbejde, hvor der er plads til at eksperimentere og lege.  
Oplægget tager afsæt i et konkret PLC- projekt på en københavnsk folkeskole, der har kørt siden 2015, hvor projekter om litteratur og drama går hånd i hånd med digital fabrikation og robotteknologi og featureuger om bæredygtighed og entreprenørskab.

11.45 Frokost

12.30 Workshops
Vi aflyser workshops med for få tilmeldte, så vælg derfor en 1. og 2. prioritet - din 1. prioritet kan jo også blive overtegnet!

A. Lydoptagelse/ Podcast – vej til oplevelse, fordybelse og refleksion v/Josefine Brinck Mulvad og Rebecca Sørensen
I en billedrig verden kan lyd som modalitet måske netop være et medieformat, der kan skabe grobund for mere fordybelse og refleksion? Gennem konkrete øvelser med lyd og samtaler undersøges perspektiverne i anvendelsen af dette medieformat i skolens praksis; i undervisningen, i læringsfælleskabet, i PLC.

B. Cybersikkerhed v/Christina Hellensberg
Cyber- og informationssikkerhed er et område, der er højaktuelt og taler ind i opgaven med at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, og kende rettigheder og pligter. De skal kunne tage stilling og ikke mindst kunne handle kompetent. Gennem indføring og drøftelser af konkrete eksempler på materialer til ’it-sikkerhed’ og ’digital dømmekraft’ undersøges, hvad området kan indeholde, og hvordan I via PLC kan sætte materialer om det, der bliver formidlet på ”EMU Danmarks læringsportal” i spil, så lærere og elever kan arbejde med det.

C. Digital produktion­/Skoletube v/Karin Dyrendom
Mange ved godt at de på skolen har abonnement til Skoletube, men glemmer måske at bruge det i hverdagen? Skoletubes katalog af værktøjer udvikler sig hele tiden, så derfor sætter vi igen spot på alle de fantastiske muligheder for at arbejde med digitale multimodale produktioner der findes her.

D. Formålsdimensioner v/Andreas Binggeli & Malte von Sehested
Hvordan kan vi stille skarpt på perspektiver og dimensioner i folkeskolens formålsparagraf og vekselvirkningen med fagenes formål? På denne workshops præsenteres mulige bud på en konkretisering af dette arbejde med formålsparagraffen i skolens praksis til inspiration og drøftelse med deltagerne.

E. Teknologiforståelse – en ny faglighed i folkeskolen v/Martin Thun Klausen & Karen Mikkelsen
På alle områder bliver vores liv i dag påvirket af digitale teknologier. Dette påvirker også vores arbejde i skolen, og hvordan vi arbejder med elevernes dannelse, - nu i et digitalt samfund. På 41 skoler rundt om i Danmark bliver der nu og i de kommende to år afprøvet et nyt fag, teknologiforståelse. Workshoppen vil belyse indholdsdelene i faget og deltagerne vil afprøve små elementer af hvordan faget kan foldes ud i praksis.

F. Playful learning – PlayLab v/Elisabeth Perret Gentil BLIVER IKKE GENNEMFØRT
Playful learning er et nyt nationalt projekt på landets preffessionshøjskoler. Ambitionen er, at vi gennem udvikling af en mere legende professionsdidaktik på lærer- og pædagoguddannelserne kan styrke alle danske børns eksperimenterende tilgang til verden og livslange motivation for legende læring.  Som en del af projektet etableres fysiske læringslaboratorier for leg – Playlabs, som fungerer som katalysatorer for legende og eksperimenterende læreprocesser. På workshoppen vil vi uddybe projektets perspektiver, vores første erfaringer med Playful learning i uddannelserne og vise rundt i KP’s helt nye Playlab.

14.00 Nyt fra MitCFU v/Marcus Dietrich, pædagogisk konsulent, Center for undervisningsmidler

14.30 Digital dannelse — hvordan uddanner vi eleverne til en digital virkelighed? v/Camilla Mehlsen
Hvorfor er der behov for digital dannelse, og hvad skal elever lære i en digital tid? Hvordan kan skoler arbejde med digital dannelse som en del af undervisningen? Oplægget giver nogle bud på dette, og kommer ind på tankevækkende medietendenser, der går tæt på børns digitale liv og læring. I oplægget berøres det nye undervisningsmateriale LIKE fra forsknings- og undervisningsprojektet D.U.D.E — Digital (Ud)Dannelse.

15.15 Afrunding

15.30 Tak for i dag

Kursusnr.: 299005
Dagen hed tidligere Læringsvejlederens dag.

Praktiske oplysninger

Tid

Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 9:00 til 15:30

Arrangementet er afholdt

Adresse

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

1.200 kr.

Målgruppe: 

Læringsvejledere, PLC-medarbejdere, faglige vejledere tilknyttet PLC og skoleledelser

Type: 

  • Konferencer